معرفى رشته

on .

دانش شهرسازی به بررسی كلیه تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیكی یك شهر میپردازد و تلاش میكند كه روابط موجود در یك شهر را در قالب یك نظام هماهنگ، مدیریت و سازماندهی كند و متخصص شهرسازی نیز كسی است كه با مطالعه و بررسی روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاكم در شهر، برنامهای بسامان و مطبوع برای یك شهر ارائه میدهد. برنامهایی كه تصویرگر سیمای شهر در آینده می باشد.
شهرسازی در عین تخصصی بودن خود دارای خصلت میان رشته ای بوده و با زمینه های گوناگون در سطوح روستایی، شهری و منطقه ای از یکسو و سطح فنی و انسانی و محیطی از دیگر سو در ارتباط می باشد. کارشناسان و مهندسان شهرسازی می توانند در فرآیند ساماندهی و بهبود فضاهای زیستی و محیط های زندگی نقش موثری داشته و با ارائه طرح های مختلف در مدیریت، طرح ها و برنامه های فضا مشارکت نمایند این کارشناسان به نسبت آموخته های خود قادر به تهیه و برنامه در سطوحی طرح های شهری و روستایی بوده و عملاً در فرآیند شهرسازی نقش و وظیفه حرفه ای خویش را ایفاء خواهند نمود.

دوره ی تحصیلی در این رشته با احتساب طرح نهایی، حداقل 4 سال به طول انجامد. دانش آموختگان این دوره می توانند از طریق آزمون ورودی در دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی محیطی، مدیریت شهری، برنامه ریزی منطقه ای و... ادامه تحصیل دهند.

فارغ التحصیلان این رشته می توانند با توجه به آموخته های خود می توانند در نهادهای مختلف شهرسازی کشور مانند دفاتر شهرسازی و فنی شهرداری ها، دفاتر فنی وزرات کشور، ادارت کل مسکن و شهرسازی، کارشناسی دادگستری،دفاتر فنی جهاد سازندگی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین دفاتر مهندسین مشاور شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط با آن برای اجرای طرح های شهری کشور به کار پردازند.

گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز در سال 1381 کار خودرا با اخذ دانشجویان کارشناسی آغاز کرد و در سال 1385 نیز دانشجویان مهندسی شهرسازی به این رشته اضافه شدند این گروه در ادامه فعالیت های خود اقدام به جذب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد طراحی شهری نمود.

هم اکنون این گروه دارای 9 نفر هیئت علمی می باشد و در کنار گروه معماری و طراحی صنعتی دانشکده معماری و هنر را شکل می دهند.

Finland Sevastopol joomla